Nowelizacja ustawy o VAT

W piątek, 7 lutego 2014 r. posłowie przegłosowali ustawę z dnia 07.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tj. zmienia się także ustawy:
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawę Kodeks karny skarbowy,
 • ustawę o opłacie skarbowej.
Zmiany te dotyczą w szczególności odliczania podatku naliczonego przy nabyciu lub najmie/leasingu/dzierżawie pojazdów samochodowych których nowa definicja znalazła się w pkt 34 art. 2 ustawy o VAT, nadając mu definicję: pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Prawo o ruchu drogowym mówi z kolei, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (z wyłączeniem ciągnika rozlicznego). Idąc dalej - pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.
 
Od 1 kwietnia 2014 r. przy nabyciu pojazdu samochodowego będzie można odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (związanych z zakupem i eksploatacją auta), które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych
 
Wyjątkiem ma być odliczenie podatku VAT od paliwa - w tym przypadku 50-procentowe odliczenie ma przysługiwać dopiero od 1 lipca 2015 r.
 
Natomiast pełne odliczenie VAT będzie możliwe tylko w przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Będzie to wymagało złożenia we właściwym urzędzie skarbowym informacji o takich pojazdach oraz będzie konieczne prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, zawierającej:
 1. numer rejestracyjny pojazdu;
 2. dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania pojazdu obejmujący:
 • numer kolejny wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd - dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem - i tak sporządzona ewidencja musi być potwierdzona przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego "w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem";
oraz liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

W przypadku udostępnienia pojazdu osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis o którym mowa wyżej w pkt 4 jest dokonywany przez osobę której pojazd udostępniono oraz obejmuje on:
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel udostępnienia pojazdu,
 • stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
 • imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.
Przy czym uznaje się za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika pojazdy samochodowe (a tym samym nie ma konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu), których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Za takie pojazdy uważa się:

1) pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
    a) klasyfikowane na podstawie prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
    b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konsktrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
3) pojazdy specjalne, które spełniają warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
   a) agregat elektryczny/spawalniczy,
   b) do prac wiertniczych,
   c) koparka, koparko-spycharka,
   d) ładowarka,
   e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
   f) żuraw samochodowy - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.
UWAGA! W wykazie nie ma już pojazdów pomocy drogowej!
 
Co z umowami leasingu zawartymi: 
- przed 1 stycznia 2014 r. lub 
- między 1 stycznia 2014 r. a 31 marca 2014 r. - gdzie istnieje możliwość odliczenia 100% podatku naliczonego?
 
W przypadku umów leasingu zawartych do 31.12.2013 r. (z limitem odliczenia dla typowych samochodów osobowych 60% VAT, nie więcej niż 6.000 zł) podatnik będzie musiał zdecydować, czy samochód ten będzie używany wyłącznie w celach prowadzenia działalności gospodarczej, czy też w celach mieszanych. Jeśli zdecyduje się na to pierwsze, będzie mógł odliczać (po wcześniejszym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego) 100% podatku naliczonego przy ratach leasingowych, kosztach serwisowych, zakupie części, nawet pomimo wykorzystania limitu 6.000 zł, ale obowiązkowo będzie musiał prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Jeśli się na to nie zdecyduje, będzie mieć prawo do częściowego odliczenia.
Przy umowach zawartych między 1 stycznia a 31 marca 2014 r. podatnicy w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy będą mieli obowiązek zarejestrowania w urzędzie skarbowym takich umów, aby zachować prawo do 100% odliczenia podatku VAT (na zasadzie prawa nabytego).

Reasumując od zakupu paliw silnikowych i gazu do napędu od 1 kwietnia 2014 r. odliczymy:
 
1) 100% wartości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu paliwa do pojazdu innego niż samochód osobowy, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg; 
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg; 
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg;
- pod warunkiem, że pojazd ten będzie wykorzystywany przez podatnika tylko do działalności gospodarczej.
2) 50% wartości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu paliwa do pojazdu samochodowego, wykorzystywanego zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i celów z nią niezwiązanych, o ile nie będzie to samochód osobowy ani pojazd, o którym mowa w powyższym punkcie 1, bowiem w przypadku  tych pojazdów odliczenie podatku naliczonego w wys. 50% będzie możliwe dopiero od 1 lipca 2015 roku.
 


 

Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA