Od 01.01.2017 roku zmiany w świadectwach pracy

Z dniem  1 stycznia 2017 r. zostały zmienione zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy na podstawie  art. 97 § 1 - §13 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r.  a także  weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy , które zawiera w szczególności nowy  wzór świadectwa pracy. Od dnia 1 stycznia 2017 r. całkowicie zrezygnowano z tzw. „zbiorczych” świadectw pracy. Obecnie pracodawca będzie obowiązany wydać świadectwo pracy:

- w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jeśli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy; świadectwo pracy powinno być wydane niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia i dotyczyć okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy;

–  w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku;

- do złożenia wniosku o wydanie świadectwa pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika jest uprawniony małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS, a w razie braku takich osób – inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika. pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: (informację obowiązujące od 1 styczna 2017 zostały zapisane pogrubioną czcionką)

1)  okresu lub okresów zatrudnienia;
2)  wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
3)  rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
4)  trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
5)  okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwanej dalej "Kodeksem pracy";
6)  urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
7)  wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
8)  wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
9)  wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;

10)  wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
11)  okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
12)  zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
13)  liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
14)  okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
15)  okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
16)  wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
17)  okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
18)  zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
19)  należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
20)  informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika.

W świadectwie pracy zamieszcza się pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę.

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika. Upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej.

Do przedstawionych zmian została dostosowana  treść nowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy - załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. (poz. 2292)

Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA